Svet-Stranek.cz
Senioři z Mikulčic

Muzejní spolek:Klub seniorů Mikulčice, z.s.

Muzejní spolek

Informace o Chalupě F. Mikuleckého najdete na webových stránkách obce Mikulčice - www.mikulcice.cz /Obec / Muzeum F. Mikuleckého.

Právě probíhá výstava Výstava "Bílá krása". Výstava potrvá do 2. 2. 2020. Je otevřena každou neděli od 14:00 do 17:00 hodin.
Připravuje se Advent na chalupě - 14. 12. 2019 v 11:00 hodin.

 

 

Z činnosti Spolku pro uchování duchovních


         Činnost v roce 2018

 

     Muzejní spolek pro zachování kulturních aduchovních tradic nejen že pořádá různé akce v Chalupě Fanoša Mikuleckého,ale také se o Chalupu stará.

     V loňském roce si vytýčil několikpriorit – opravu mokré stěny ve chlévě, vyřízení dotací na opravu sklepa,opravu vyvráceného dřevěného plotu od Chaloupkových, rozvod elektřiny ve sklepěa v sušárně, stažení dešťové vody ze sušárny tabáku               do kanalizace a stažení dešťové vody ze sklepado nádrže.

     Omítka na mokré stěně chléva byla odstraněnaa stěna stále vysychá. Ještě celý letošní rok ji tak necháme a příští rok by sestěna mohla omítnout.  Dotace na opravusklepa byla zamítnuta. Žádost, která byla podána spolu se "Gbelskýmistrýci" v rámci příhraniční spolupráce programu INTERREG, námnevyšla. Sklep se neopravoval a nebyly proto ani provedeny rozvody el. energie.Dřevěný plot byl opraven a natřen. Dešťová voda ze sušárny tabáku byla staženado kanalizace. Byla zakoupena kubíková nádrž na vodu a do ní stažena voda zestřechy sklepa.  Mimo další drobné opravya práce to byly hlavní opravy na chalupě. Před chalupou byla ještě osazena novánizúčká lavečka             a ve dvoře na štítové stěně chalupynainstalováno zahradní umývadlo s pitnou vodou.

     Hlavní činností muzejního spolku bylopořádání akcí a výstav na chalupě.

     Začínali jsme v březnu a to výstavoukeramiky M. Mirošové a velikonočním tvořením. Slavnostní zahájení bylo 25. 3.  2018.  Mimokeramiku jste měli možnost shlédnout různé velikonoční zvyky, pečivo, kraslice,dekorace. Výstava keramiky byla prodejní a trvala do 27. 5. t. r.

    Dětem k MDD jsme uspořádali výstavumodelů autíček, letadel a panoramat. Zároveň s touto výstavou jsme seúčastnily akce "Víkend otevřených památkových domků".

     V červnu byla také dokončena expozicev sušárně tabáku. Vysadili jsme pět druhů tabáku, k nim zhotovili jmenovkya také informační tabuli o historii pěstování tabáku.

     Od 28. 7 do 23. 9. 2018 probíhala nachalupě velmi úspěšná výstava port a krojů pod   názvem „Jak šel kroj“. Při zahájení hrálaLužická dětská cimbálová muzika. Podařilo se sehnat opravdu velmi staré kroje,které díky péči majitelů vypadaly jako nové. Výstava se návštěvníkům velmilíbila.

     V září jsme měli na chalupěojedinělou záležitost a to svatební obřad. Konal se venku na dvoře za účastiasi 70 svatebčanů.

     Velkou a úspěšnou akcí byl 9. 12. 2018 „Adventna chalupě“ spojený s výstavou „Dlouhé zimní večery“. Adventní programzpestřilo vystoupení FS Věneček, který vystoupil se svým zimním pásmem. Členkyseniorky napekly vánoční cukroví, které spolu s čajem a svařeným vínem bylonabízeno návštěvníkům. V kuchyni se pekly béleše a jablka, ve světnici se dralo péří a přebírala fazula avenku ve spolupráci s Gurmány byla nabízena domácí zabíjačka.  Vše se snědlo. Na výstavě jsme se snažilizachytit klasické zimní domácí práce, vánoční zvyky, výzdobu a pečivo. Toutovýstavou jsme ukončili úspěšný rok 2018.

     Dovolte nám poděkovat všem, kteří násv naší práci na chalupě podporují, pomáhají nám při brigádách, připřípravě akcí a jejich pořadatelském zabezpečení. Ještě jednou Vám všem zesrdce děkujeme a věříme, že i nadále budete s námi spolupracovat.


Činnost v roce 2017 

     Činnost našeho Spolku v loňském roce byla zaměřena hlavně na rekonstrukci a otevření Chalupy Fanoše Mikuleckého – jeho rodného domku.

    Obec tento domek vykoupila a pustila se do jeho rekonstrukce. My jsme také vydatně pomáhali. Na brigádách odpracovali členové Spolku za vydatné pomoci ostatních členů Klubu seniorů a také ostatních občanů mnoho hodin. Chalupa byla připravena k slavnostnímu otevření, které proběhlo na Velikonoce.  Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho našich občanů a hostů z okolí. Hrála cimbálová muzika Slovácko ml. 

Během roku jsme v chalupě pořádali několik úspěšných akcí.

     V červnu ve spolupráci s obcí proběhla akce "Cimbály na ulici" s Neoveskou cimbálovou muzikou. 

     V červenci byla zahájena "Výstava k 105. výročí narození Fanoše Mikuleckého".

     Ve spolupráci s ČZS byla v září na chalupě "Výstava květin a bylinek". Pro návštěvníky byly připraveny také různé soutěže a kreativní dílny.

     Koncem zářívy stavovali na chalupě mladí výtvarníci v rámci akce "Otevřené ateliéry na Jižní Moravě".

    Poslední akcíbyla od 17. listopadu "Výstava kreseb, maleb a ilustrací lužické rodačky Zuzany Osako". Výstava byla na chalupě do 16.prosince.

 

     Chceme moc poděkovat vám všem, kteří jste jakkoliv pomáhali na rekonstrukci a poté také při provozu chalupy. Pomáhali jste na brigádách, údržbě, úklidu, provozu chalupy, také pořadatelsky při akcích a také různými dary, kterými stále doplňujeme inventář na chalupě. Děkujeme také našim sponzorům: panu Sedlákovi za zhotovení lavečky, panu R. Dvořáčkovi za zhotovení dřevěných oken do sušárny, panu T. Pavkovi za zámečnické práce a panu P. Novákovi za klempířskou výpomoc.     Činnost v roce 2016

      Hlavní a jedinou činností spolku v loňském roce byly především přípravné a úklidové práce na rodném domě Fanoša Mikuleckého, vlastním jménem Františka Hřebačky (dále jen Chalupa Fanoša Mikuleckého).

     Byla provedena generální oprava střechy a celé budovy. Práce byly prováděny dodavatelskými firmami a zajišťovala je obec. Současně se stavební firmou prováděli dva naši členové (Ing. K. Šiška, O.Uhrovič) a zaměstnanec obce Jiří Procházka na Chalupě novou elektroinstalaci. Zaměstnanci obce a dobrovolníci z řad občanů a Klubu seniorů pracovali na vybudování kanalizace a vodovodu, vyčištění dvora, úklidu cihel, vyklizení stodoly. Do konce roku byla provedena vodorovná izolace stavby, odstraněny všechny staré omítky, postaven nový komín, svázáno zdivo, zhotoveny rozvody vody a elektroinstalace, venkovní i vnitřní omítky, opravena cihlová fasáda. Práce byly hrazeny z dotace 500 000,-- Kč. a z rozpočtu obce.    

     V roce 2016 byla rovněž provedena se sousedy výměna stodoly za sušárnu tabáku. Sušárnu bude nutné nejdříve vyklidit, opravit střechu, vydláždit podlahu a vyměnit některé prvky dřevěného pláště.

     Děkujeme tímto vedení Obce Mikulčice zajeho kladný přístup k rekonstrukci Chalupy. Hlavní dík patří paní místostarostceMartě Otáhalové, která za obec zařídila dotaci, sledovala rekonstrukci a řídilapráce. Její zásluhou je i to, že obec na rekonstrukci uvolňuje značné finančníprostředky. Dík patří i manželům Jarce a Oldřichu Uhrovičovým a paní AnežceMaradové, kteří jsou dobrou duší celé akce a organizátory svépomoci. Dík patří takénaší fotoreportérce a klubové kronikářce Zdence Šiškové za její nezištnoupodrobnou fotodokumentaci a prezentaci postupu prací i společných akcí.

Na Chalupě Fanoša Mikuleckého jsme uspořádali jen jednu kulturně-společenskou akci.

1.června, na Den dětí, jsme připravili nejen pro děti akci "Namaluj ornament".


Činnost v roce 2015                                                         Začátkem roku 2015 zakoupila obec Mikulčice rodný dům F. Mikuleckého s úmyslem vybudovat  zde  podlužáckou   chalupu  s   památnou   jizbou F. Mikuleckého, který si to od své rodné obce určitě zaslouží. 

Konečně se příznivci lidových tradic dočkali a s velkým elánem se pustili do jeho rekonstrukce – spíše zatím do jeho úklidu. Za velké pomoci pracovníků obce vysekali a vyčistili dvůr a zahradu. Vyvezlo se několik vleček dřevin. Vyklidili celý dům i chlév, opravili vrata a provizorně  i střechu. Načistili 2 palety cihel. Na chalupě F. Mikuleckého odpracovali dobrovolníci přes 100 brigádnických hodin.

Na 4. 10. 2015 připravil spolek spolu s obcí veřejnou prohlídku chalupy,   na kterou se podařilo získat dotaci z Jihomoravské komunitní nadace.    Na chalupu se přišlo podívat asi 100 občanů, kteří projekt  podpořili nejen radou, ale i finančně. Také nabídli muzejní exponáty. Byla také navázána spolupráce s PhDr. J. Míčkou, pracovníkem Jihomoravského památkového ústavu, který slíbil odbornou pomoc a dohled nad rekonstrukcí chalupy.

                                                                  JarmilaUhrovičová

návštěvníků stránky
celkem17 292
tento týden78
dnes5